Khoảng cách (km)
Pace
287 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
2118453.1 Đóng góp (vnđ)

HUỲNH ĐỨC ÁNH

Mã người dùng: 233512
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 21Giờ 15Phút
0% 0km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
17Ngày 21Giờ 15Phút
125.74km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
47Ngày 21Giờ 15Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 30.03km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 3:21:19)
Bộ sưu tập

Huy chương